GDPR

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů web

Mateřská škola, Praha 5 Košíře, Peroutkova 1004 jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.
Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Účel zpracování osobních údajů eviduje škola pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení.
V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou subjekty údajů a jejich zákonní zástupci v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na školu obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení.
Za účelem splnění uvedených povinností škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů a v souladu s Nařízením informuje subjekty údajů o jejich právech, jejichž výkon je upraven vnitřním organizačním předpisem.

Identifikační údaje správce
Název: Mateřská škola, Praha5 Košíře, Peroutkova 1004
Sídlo: Peroutkova 1004/24, Praha 5 Košíře 158 00
Zastoupena: Mgr. Naděžda Suchá ředitelka školy
IČO: 70108170
DIČ
Tel: 705 090 155
ID datové schránky: fwvkxr2
Elektronická podatelna:
Webové stránky: www.msperoutkova.cz

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Lucie Kolářová
Tel.: +420 605 204 665
Email: poverenec@praha5.cz

Adresa pro osobní jednání:
Úřad městské části Praha 5, Štefánikova13, 15,150 22 Praha 5, kancelář č. 307,
úřední hodiny pro veřejnost: pondělí 13:00 16:00, středa 10:00 12:00 hodin

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Prohlášení školy poučení o zpracování osobních údajů