Vzdělávací program

Charakteristika  školního vzdělávacího programu

 

Školní vzdělávací program je vlastní rozvíjející se program zaměřený na přípravu dětí pro vstup do měnící se společnosti.  Program je vytvořen v souladu s  RVP PV vydaným VÚP Praha a obecně platnými právními předpisy. Obsah vzdělávání vychází z daných úkolů RVP PV s respektováním věku dítěte, jeho potřebami a možnostmi školy.

Filozofii tvoří heslo„ RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN“. Respektování individuálního vývoje každého dítěte, respektování rodiny, ve kterém dítě vyrůstá a respektování práv každé rodiny při výchově a vzdělávání dětí je neodmyslitelnou a stěžejní myšlenkou školního vzdělávacího programu.

Ve školním roce 2013/2014 došlo k inovaci školního vzdělávacího programu a od září 2013 jsme začali pracovat se školním vzdělávacím programem s prvky školního vzdělávacího programu „Začít spolu“ (Zas)

Děti jsou rozděleny do čtyř věkově smíšených tříd. Snahou je vždy vytvořit věkově stejné skupiny dětí v každé třídě.  Od nástupu do mateřské školy mají zpravidla stejnou třídu a své dvě paní učitelky, které s nimi pracují po celou školní docházku. Osobnost dítěte tak může být rozvíjena systematicky a jednotně. Filozofie naší školy se i nadále odráží v jednom z dlouhodobých cílů „Spokojené a šťastné dítě“.

Cílem pedagogického procesu je dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dětí, individuálního získávání kompetencí, které budou schopny uplatňovat v dalším životě a vzdělávání. K dosažení tohoto cíle se využívá různých forem a metod práce. Dětem je nabízeno kooperativní učení, které je založeno na vzájemné spolupráci, prožitkové učení, kdy se dítě učí na základě zkušeností a prožitků, což je pro dítě předškolního věku přirozené a jemu vlastí, spontánní. Integrované učení hrou a činnostmi je aplikováno hlavně v centrech aktivit. Během celého školního roku je podporováno učení se dětí navzájem, které má svůj význam především ve třídách heterogenního složení.

Pedagog je autorita, především však ve smyslu vyzrálé osobnosti, je dítěti spíše partnerem, pomocníkem, průvodcem na jeho cestě k poznání, respektuje to, že každé dítě má právo být jiné.

 Snaha všech zaměstnanců školy je, aby byly děti v klidu, cítily se bezpečně, těšily se na školu a své kamarády a na celý kolektiv mateřské školy.

Na školní vzdělávací program s názvem „ Svět je velký, najdu se v něm“,  závazný pro všechny třídy, navazují třídní vzdělávací programy.

Ve školním roce 2018/2019 budeme pracovat s celoškolním projektem „Cestujeme světem“, kterým se školka zaměřuje na multikulturní výchovu s cílem učit každé dítě být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě. Jednat v duchu základních lidských a etických hodnot – to vše na úrovni přizpůsobené věku předškolního dítěte. Děti kolem tří let nemají ještě předsudky, neuvědomují si své rozdíly.

Pět hlavních integrovaných bloků školního vzdělávacího programu je v třídních vzdělávacích programech rozpracováno do tematických celků, které jsou formulovány tak, aby byly naplňovány cíle školního vzdělávacího programu, s ohledem na věk dětí a strukturu třídy, či již dosažených kompetencí u dětí. V rámci integrovaných bloků jsou všemi pedagogy rozpracované konkrétní celoškolní projekty zaměřené na dané téma. Do těchto projektů se zapojuje celý kolektiv MŠ a neodmyslitelnou a důležitou součástí těchto projektů je i vzájemná spolupráce s rodinou.

Třídní vzdělávací programy jsou „otevřené“ pro případné vložení dalších témat, které vyplynou z mimořádných situací, z nápadů dětí, jejich zájmů atd. Jednotlivá témata jsou ve třídách rozpracovány do časových plánů podle náplně a náročnosti daných témat. Tato témata jsou pravidelně písemně zpracovávána a vystavována v šatnách příslušných tříd.

Realizace je pak prováděna zejména prostřednictvím prožitků dětí a jejich činností v komunitním kruhu a v centrech aktivit. Vše probíhá tak, aby se rozvíjela celá osobnost dítěte. Velký význam je kladen na individuální potřeby dítěte. Vzdělávání dětí se prolíná všemi činnostmi v průběhu dne, hravou formou, s co nejmenším předáváním hotových poznatků a poučování.

Před nástupem dětí do základní školy se snažíme o to, aby byly hravou a nenásilnou formou připraveny začlenit se co nejsnadněji do procesu školní práce.

S dětmi s odkladem školní docházky pracujeme podle jejich individuálních potřeb.

Při vzdělávání dětí v mateřské škole vytváříme v rámci integrovaných bloků podmínky, které stimulují vzdělávací potenciál dětí v různých oblastech. S ohledem na individuální možnosti dětí jsou jim v rámci pestré nabídky aktivit předkládány činnosti, které umožňují tento potenciál projevit a v co největší míře využít.

Dětem, které projevují nadání, věnujeme zvýšenou pozornost zaměřenou na to, aby je mohli v rozmanitých činnostech smysluplně uplatnit a dále rozvíjet. Pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání, doporučujeme vyšetření ve školském poradenském zařízení. Pokud toto zařízení identifikuje mimořádné nadání dítěte a doporučí vypracování individuálního vzdělávacího plánu, postupujeme při jeho realizaci a vyhodnocení v úzké spolupráci se zákonými zástupci dítěte a školským poradenským zařízením.

Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. Je však nezbytné uvědomovat si specifika, související s dosahováním úrovní ve všech oblastech vývoje dítěte. Pro dvouleté dítě je zařazení do mateřské školy většinou první sociální zkušeností mimo širší rodinu. Většinou se projevuje silnější potřebou vazby na dospělou osobu. Poznává nové vzorce chování, vymezuje si vlastní prostor, přijímá vymezené hranice a nové role.  dvouleté dítě se nejvíce učí nápodobou, vlastním prožitkem a především hrou. Potřebuje pravidelné rituály a opakování činností. Zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností a ponecháním co největšího prostoru volné hře.

Rámcové cíle předškolního vzdělávání jsou pro všechny děti společné. Při vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám a možnostem. Pokud je u dítěte podezření na speciální vzdělávací potřeby, doporučujeme vyšetření ve školském poradenském zařízení. Pokud toto zařízení spec. vz. potřeby identifikuje a doporučí vypracování individuálního vzdělávacího plánu, postupujeme při jeho realizaci a vyhodnocení v úzké spolupráci se zákonými zástupci dítěte a školským poradenským zařízením.

 

Během celého školního roku je velký důraz kladen na rozvíjení předčtenářských dovedností, proto je naše mateřská škola již několik let zapojena do celorepublikového projektu „Celé Česko čte dětem“. Jednotlivé činnosti projektu jsou zpracovány v třídních vzdělávacích programech.

Všechny děti provází po celou dobu docházky písemné záznamy o průběžném rozvoji jejich dovedností a vzdělávání. Chceme, aby dítě, které odchází z naší mateřské školy, bylo optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů, a to po stránce tělesné, psychické a sociální, aby později jako dospělý člověk mohlo prožít plnohodnotný smysluplný život a chovat se podle demokratických zásad soužití ve společnosti.

 

V rámci povinné předškolní docházky je dětem v posledním roce před nástupem do ZŠ možné poskytovat individuální vzdělávání.