Školné & Stravné

Dne 13.12.2014 nabývá pro školy v platnost Vyh. 113/2005 Sb. O způsobu označování alergenů v potravinách. Mateřská škola volí vyznačování alergenů na jídelníčku číselnou formou. Seznam alergenů umístěn na nástěnce v MŠ a zde .

 

Aktuální jídelníček

     

Platba školného

Na školní rok 2019/2020 bylo stanoveno školné ve výši 903,-Kč/měsíc.

Rodiče nově přjatých dětí nemohou platit stravné a školné, pokud neobdrží od paní hospodářky specifický symbol.  Tento symbol obdrží až po nástupu do MŠ.

Způsob úhrady:

  1. trvalým příkazem každý měsíc
  2. složenkou –  2x ročně (vždy pololetní částkou)

Stravné/školné je splatné do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, kdy musí být platba připsána na účet 27-6620020237/0100.

U každé platby je nutné uvést specifický symbol dítěte, jinak je platba neidentifikovatelná.

Variabilní symbol se neuvádí (jde o rodné číslo dítěte) z důvodu ochrany dat.

Podrobnosti jsou uvedeny v provozním řádu MŠ.

 

Citace – Zákon č. 472/2011 Sb.

§ 123 odst. 2 stanovuje bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy (včetně odkladu školní docházky) v mateřských školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Vzhledem k tomu, že novela č. 472/2011 Sb. neobsahuje pro tento případ přechodná ustanovení, je uvedený § 123 v novelizovaném znění účinný již od 1. ledna 2012 a vztahuje se na všechny děti v posledním ročníku MŠ[1].

 


[1]
V posledním ročníku, tj. ve třetím ročníku MŠ se vzdělávají děti, které v daném školním roce dovrší věku šesti let, a děti, kterým byl povolen odklad PŠD.

 

 

Platba stravného

Děti  3-6 let platba celodenního stravování (přesnídávka,oběd,svačina) 35,- Kč
Děti  7 let platba celodenního stravování (přesnídávka,oběd,svačina) 38,- Kč

Stravné se hradí:

  1. trvalým příkazem ve výši 770,-Kč/měsíc (vyúčtování se provádí v měsíci červenci)
  2. složenkou –  částka je tvořena ze zůstatku měsíce s výhledem na následující měsíc

Stravné/školné je splatné do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, kdy musí být platba připsána na účet 27-6620020237/0100.

U každé platby je nutné uvést specifický symbol dítěte, jinak je platba neidentifikovatelná.

Variabilní symbol se neuvádí (jde o rodné číslo dítěte) z důvodu ochrany dat.

Podrobnosti jsou uvedeny v provozním řádu MŠ.

OBĚDY DO ŠKOL – Do 30.9.2019 je možné využít projekt MČ Prahy 5 Obědy do škol. Bližší informace u hospodářky školy.

 

Odhlašování dětí se provádí nejpozději do 8 hodin

  1. telefonicky na záznamník ŠJ – 257 22 57 42
  2. SMS zprávou – 775 025 090

Stravné, které nebude včas odhlášeno, bude účtováno dle zákona 561/2005 Sb.